Advent of Ascension Wiki

1.7.10版本的玩家请注意,本Mod的1.7.10版本在此wiki上正式停止支持。这也意味着,在绝大多数页面上,关于1.7.10版本的内容会被移除。如果您需要关于1.7.10版本的信息,您可以尝试翻阅相应页面在2019年2月之前的历史版本(点击页面右上角的“历史”标签可以查看所有历史版本)
如果您希望评论、询问相关信息,或是表达自己的顾虑,请至官方Discord服务器或移步社区主页

READ MORE

Advent of Ascension Wiki
Advertisement

霰弹枪(Shotgun)是消耗霰弹的远程武器。霰弹枪射击时会发射大量的散乱的子弹,因此它在近程作战时效果最好。霰弹枪的子弹在飞行16个方块后会消失,同时相比其他的枪械,拥有更强的击退效果。射击时,霰弹枪的后坐力会使玩家抬头。

霰弹枪造成子弹伤害,不会对具有Gun Immunity.png 枪械免疫的敌人造成伤害。

附魔[]

霰弹枪可以附上以下魔咒:

粗体字魔咒是由本mod加入的,本mod加入的任何霰弹枪都可以在附魔台铁砧聚合台上附魔。

霰弹枪[]

以下列表是本Mod中所有的霰弹枪。默认以字母表顺序排序。顺序可以通过点击表格顶部来切换。

名称 伤害 上弹时间 射速 子弹数量 后坐力 耐久度 效果
Abyssro.png 深渊猎枪 18.5 (Heart.png×9.25) x2 1.43秒 0.43/秒 2 18 1100
Amplifier.png 扩散器 9 (Heart.png×4.5) x5 1.32秒 0.35/秒 5 25 1100 命中时产生爆炸
Blast Barrel.png 爆破筒 13 (Heart.png×6.5) x3 1.35秒 0.32/秒 3 23 740
Blue Barrel.png 蓝管 14.5 (Heart.png×7.25) x3 1.37秒 0.37/秒 3 16 1120
Boulder.png 巨砾 11.5 (Heart.png×5.75) x4 1.33秒 0.34/秒 4 30 1080
Brown Blaster.png 棕色冲击者 6 (Heart.png×3) x3 1.3秒 0.37/秒 3 16 300
Demolisher.png 破坏者 8.5 (Heart.png×4.25) x4 1.32秒 0.34/秒 4 30 730
Destruction Shotgun.png 毁灭猎枪 10.5 (Heart.png×5.25) x3 1.33秒 0.35/秒 3 14 690 20%的概率造成50%额外伤害
Discharge Shotgun.png 雷暴猎枪 0 (Heart.png×0) 1.67秒 0.36/秒 4 15 160 命中时产生爆炸
Gimmick.png 暗机关 4.5 (Heart.png×2.25) x10 1.28秒 0.29/秒 10 28 800
Ginger Blaster.png 姜之冲击波 7 (Heart.png×3.5) x5 1.3秒 0.33/秒 5 19 720
Long Shot.png 长杆猎枪 15.5 (Heart.png×7.75) x2 1.39秒 0.37/秒 2 12 730 射程比其他霰弹枪远
Mechyro.png 机甲猎枪 13 (Heart.png×6.5) x2 1.37秒 0.43/秒 2 18 720
Purity Shotgun.png 纯净猎枪 15 (Heart.png×7.5) x3 1.37秒 0.35/秒 3 14 1090 20%的概率造成50%额外伤害
Purple Punisher.png 紫色惩罚者 20.5 (Heart.png×10.25) x2 1.43秒 0.38/秒 2 23 1120
Red Rocket.png 红色火箭 11.5 (Heart.png×5.75) x2 1.35秒 0.38/秒 2 23 500
Vivo.png 威武 7 (Heart.png×3.5) x3 1.33秒 0.55/秒 3 8 710
Advertisement