Advent of Ascension Wiki

1.7.10版本的玩家请注意,本Mod的1.7.10版本在此wiki上正式停止支持。这也意味着,在绝大多数页面上,关于1.7.10版本的内容会被移除。如果您需要关于1.7.10版本的信息,您可以尝试翻阅相应页面在2019年2月之前的历史版本(点击页面右上角的“历史”标签可以查看所有历史版本)
如果您希望评论、询问相关信息,或是表达自己的顾虑,请至官方Discord服务器或移步社区主页

READ MORE

Advent of Ascension Wiki
Advertisement

稀有战利品表(Rare Table)是一个战利品表。

稀有战利品表[]

以下是该战利品表的物品列表。

稀有战利品表
物品 数量 抢夺 概率 注释
Golden Upgrade Kit.png 升级包:黄金 1 N/A 2.47% N/A
Magic Repair Dust.png 魔法修复沙 1-5 N/A 7.41% N/A
Small Skill Crystal.png 技能水晶(小) 1-10 N/A 9.26% N/A
Medium Skill Crystal.png 技能水晶(中) 1-9 N/A 6.17% N/A
Large Skill Crystal.png 技能水晶(大) 1-8 N/A 4.32% N/A
Giant Skill Crystal.png 技能水晶(巨大) 1-7 N/A 2.47% N/A
Diamond.png 钻石 5-25 N/A 11.11% N/A
Emerald.png 绿宝石 5-25 N/A 7.41% N/A
Nether Star.png 下界之星 1 N/A 1.85% N/A
Color Cannon.png Color Cannon 1 N/A 0.12% N/A
Ghast Tear.png 恶魂之泪 1 N/A 2.35% N/A
Bottle o' Enchanting.png 附魔之瓶 10-32 N/A 12.35% N/A
Enchanted Golden Apple.png 附魔金苹果 1-2 N/A 1.85% N/A
无掉落 1 N/A 30.86% N/A
Advertisement