Advent of Ascension Wiki

1.7.10版本的玩家请注意,本Mod的1.7.10版本在此wiki上正式停止支持。这也意味着,在绝大多数页面上,关于1.7.10版本的内容会被移除。如果您需要关于1.7.10版本的信息,您可以尝试翻阅相应页面在2019年2月之前的历史版本(点击页面右上角的“历史”标签可以查看所有历史版本)
如果您希望评论、询问相关信息,或是表达自己的顾虑,请至官方Discord服务器或移步社区主页

READ MORE

Advent of Ascension Wiki
Advertisement

这篇文章是关于标准枪械的,有关其他造成子弹伤害的武器,请参见霰弹枪狙击枪加农炮

枪械(Gun)是以褐铁子弹重铅弹作为弹药的远程武器。在造成子弹伤害的武器中,枪械的平均DPS最高,但也有着最慢的上弹时间。射击时,枪械的后坐力会使玩家抬头。

枪械造成子弹伤害,不会对具有Gun Immunity.png 枪械免疫的敌人造成伤害。

附魔[]

枪械可以附上以下魔咒:

粗体字魔咒是由本mod加入的,本mod加入的任何枪械都可以在附魔台铁砧聚合台上附魔。

枪械列表[]

以下列表是本Mod中所有的枪械。默认以字母表顺序排序。顺序可以通过点击表格顶部来切换。

名称 伤害 上弹时间 射速 后坐力 耐久度 效果
Abominator.png 厌恶者 10.5 (Heart.png×5.25) 1.72秒 1.66/秒 3 1180
Apoco Assault Rifle.png 末世突击步枪 22.5 (Heart.png×11.25) 1.79秒 0.83/秒 6 1480
Apoco Rifle.png 末世步枪 10 (Heart.png×5) 1.45秒 0.83/秒 6 1490 远程爆炸弹
Aqua Magnum.png 水之马格南 7.5 (Heart.png×3.75) 1.79秒 2.5/秒 4 1520
Artifact.png 人工制品 19 (Heart.png×9.5) 1.79秒 0.83/秒 3 1500 射速不稳定
Baronator.png 爵士爆破 12 (Heart.png×6) 1.54秒 1.0/秒 3 620 射击时有20%的概率发射一枚手榴弹
Bayonette Rifle.png 刺刀步枪 12.5 (Heart.png×6.25)
近战: 10 (Heart.png×5)
1.56秒 1.0/秒 4 630
Big Top.png 大陀螺 12.5 (Heart.png×6.25) 1.67秒 1.25/秒 4 920
Blood Iron.png 血之铁器 24.5 (Heart.png×12.25) 1.64秒 0.62/秒 14 870
Chain Wrecker.png 锁链肇事者 6 (Heart.png×3) 1.64秒 2.5/秒 2 960
Chili Chugger.png 辣椒枪 12 (Heart.png×6) 1.64秒 1.25/秒 2 890 命中时使目标着火
Clownershot.png 小丑强冲 8 (Heart.png×4) 1.49秒 1.25/秒 7 1470 一次射击两颗子弹
Construct.png 概念 9.5 (Heart.png×4.75) 1.67秒 1.66/秒 4 910
Coral Clogger.png 珊瑚阻击炮 33 (Heart.png×16.5) 1.69秒 0.5/秒 15 500 命中时使目标缓慢
Core Rifle.png 原核步枪 7.5 (Heart.png×3.75) 1.56秒 1.66/秒 3 630
Crystal Carver.png 水晶雕琢者 12 (Heart.png×6) 1.64秒 1.25/秒 5 870
Cyclone.png 旋风 9.5 (Heart.png×4.75) 1.67秒 1.66/秒 3 1100 偶尔会额外发射一颗子弹
Darkener.png 黑化者 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 7 1510 饥饿时减少后坐力
Dart Gun.png 投掷枪 10 (Heart.png×5) 1.49秒 1.0/秒 0.2 360
Destruction Rifle.png 毁灭步枪 12.5 (Heart.png×6.25) 1.56秒 1.0/秒 5 610 命中时产生小范围爆炸
Discharge Rifle.png 雷暴步枪 5 (Heart.png×2.5) 1.35秒 0.83/秒 6 570 远程爆炸弹
Draco.png 天龙座 15 (Heart.png×7.5) 1.79秒 1.25/秒 2 1390 对水中的生物造成50%额外伤害
Dragilator.png 爆炎 6.5 (Heart.png×3.25) 1.69秒 2.5/秒 4 1120 命中时使目标着火
Dustometer.png 异位之准 21 (Heart.png×10.5) 1.72秒 0.83/秒 7 1180 33%的概率发射手榴弹
Echo Gull.png 回音海鸥 17.5 (Heart.png×8.75) 1.56秒 0.71/秒 6 580 放出声波,在短时间内定位周围的敌人
Electinator.png 疾雷 6.5 (Heart.png×3.25) 1.69秒 2.5/秒 4 1120 命中时电击目标周围的敌人
Flame Wrecker.png 火焰肇事者 7.5 (Heart.png×3.75) 1.79秒 2.5/秒 2 1530
Flaming Fury.png 熊熊怒火 20.5 (Heart.png×10.25) 1.64秒 0.71/秒 4 860 命中时释放一个短暂的伤害气体
Floro Rifle.png 花之步枪 15 (Heart.png×7.5) 1.79秒 1.25/秒 4 1500
File:Flowers Fury.png 花之愤怒 13 (Heart.png×6.5) 1.69秒 1.25/秒 5 1100 命中时有5%的概率召唤蔷薇
Frosticator.png 阻碍 6.5 (Heart.png×3.25) 1.69秒 2.5/秒 4 1120 命中时使目标缓慢
Gardener.png 园丁 7 (Heart.png×3.5) 1.54秒 1.66/秒 2 630
Gauge Rifle.png 量规步枪 22.5 (Heart.png×11.25) 1.56秒 0.55/秒 8 590 子弹可以穿透2个生物
Germinator.png 催生者 6.5 (Heart.png×3.25) 1.69秒 2.5/秒 4 1120 命中时使目标中毒
Golden Fury.gif 黄金怒火 26 (Heart.png×13) 1.75秒 0.71/秒 4 1520 命中时释放一个短暂的伤害气体
Happy Haunter.png 快乐的幽魂 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 3 1510
File:Haunters Rifle.png 幽魂枪 11 (Heart.png×5.5) 1.75秒 1.66/秒 3 1420
Heat Wave.png 高温枪 23.5 (Heart.png×11.75) 1.82秒 0.83/秒 5 1470 命中时使目标着火
Hiver.png 招蜂器 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 4 1490
Hot Shot.png 炎热枪 14.5 (Heart.png×7.25) 1.54秒 0.83/秒 5 580 命中时使目标着火
Hunter's Rifle.png 猎人步枪 21.5 (Heart.png×10.75) 1.64秒 0.71/秒 4 900
Iominator.png 远古厌恶 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 3 1500
Ion Revolver.png 离子左轮 9.5 (Heart.png×4.75) 1.67秒 1.66/秒 3 930 击退目标
Iro Rifle.png 钢铁步枪 12.5 (Heart.png×6.25) 1.67秒 1.25/秒 4 910
Krilinator.png 烈风 15 (Heart.png×7.5) 1.64秒 1.0/秒 4 900 命中时使目标中毒
Light Iron.png 闪耀铁器 30.5 (Heart.png×15.25) 1.79秒 0.62/秒 14 1470
Lunar Assault Rifle.png 月球突击步枪 14.2 (Heart.png×7.1) 1.67秒 1.66/秒 5 1430 随机伤害:5.75 (Heart.png×2.875)-17.25 (Heart.png×8.625)
MK.png M-K 14.5 (Heart.png×7.25) 1.75秒 1.25/秒 3 1240
MK Fung.png MK-菌 15 (Heart.png×7.5) 1.79秒 1.25/秒 3 1490
Mechanical Assault Rifle.png 机械突击步枪 18.5 (Heart.png×9.25) 1.67s 0.83/秒 6 940
Megagun.png 巨型枪 4 (Heart.png×2) 1.82秒 5.0/秒 3 1530
Miasma.png 瘴气 9 (Heart.png×4.5) 1.64秒 1.66/秒 3 940 命中时使目标缓慢
Minigun.png MiNi枪 2.5 (Heart.png×1.25) 1.56秒 5.0/秒 3 670
Mint Magnum.png 薄荷马格南 6 (Heart.png×3) 1.64秒 2.5/秒 4 900
Nethenette Rifle.png 下界步枪 18.5 (Heart.png×9.25)
近战: 10 (Heart.png×5)
1.75s 1.0/秒 4 1500
Nethengeic Slugger.png 纳德吉克重炮 22.5 (Heart.png×11.25) 1.61秒 0.62/秒 9 780 命中时使目标着火
Overshot.png 过冲 6.5 (Heart.png×3.25) 1.45秒 1.25/秒 7 990 一次射击两颗子弹
Precasian Slugger.png 传说重炮 29.5 (Heart.png×14.75) 1.75秒 0.62/秒 9 1490 命中时使目标着火
Predator.png 掠夺者 25.5 (Heart.png×12.75) 1.75秒 0.71/秒 6 1480 命中时若目标没有死亡,则雷击目标
Predigun.png 掠夺机枪 4 (Heart.png×2) 1.82秒 5.0/秒 3 1530
Pulsator.png 震动器 25 (Heart.png×12.5) 1.75秒 0.71/秒 6 1190 命中时若目标没有死亡,则雷击目标
Purity Rifle.png 纯净步枪 18 (Heart.png×9) 1.75秒 1.0/秒 3 1200 使用者拥有负面效果时发射充能弹
充能弹造成额外伤害
Rocker Rifle.png 摇臂式步枪 10 (Heart.png×5) 1.56秒 1.25/秒 6 630 蹲下时没有后坐力
Roulette.png 左轮 22.5 (Heart.png×11.25) 1.79秒 0.83/秒 8 1470
Shoe Flinger.png 掷靴者 24 (Heart.png×12) 1.82秒 0.83/秒 7 400 谁会用靴子打枪战呢?
Skullette.png 颅骨左轮 23.5 (Heart.png×11.75) 1.82秒 0.83/秒 8 1580
Skullifact.png 颅骨制品 19.5 (Heart.png×9.75) 1.56秒 0.62/秒 3 1570 射速不稳定
Spectacle.png 奇幻 11 (Heart.png×5.5) 1.61秒 1.25/秒 3 880 10%的概率造成双倍伤害
Spine Gun.png 脊柱枪 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 7 1510
Squad Gun.png 小队机枪 10.5 (Heart.png×5.25) 1.72秒 1.66/秒 7 1210
Stampede.png 牛仔手枪 12 (Heart.png×6) 1.49秒 0.83/秒 8 300
Stormer.png 暴风雨 15 (Heart.png×7.5) 1.64秒 0.71/秒 3 900 射速不稳定
Sublimus.png 断离 11 (Heart.png×5.5) 1.75秒 1.66/秒 5 1530 在阳光直射下不消耗弹药
Tiger Tommy.png 虎皮汤姆逊 11.5 (Heart.png×5.75) 1.79秒 1.66/秒 7 1490
Tommy.png 汤姆逊冲锋枪 6 (Heart.png×3) 1.49秒 1.66/秒 7 330
Vile Vanquisher.png 邪恶征服者 11 (Heart.png×5.5) 1.61秒 1.25/秒 3 930 杀死目标时释放毒雾
Wart Gun.png 地狱疣枪 16.5 (Heart.png×8.25) 1.54秒 0.71/秒 1 580 命中时使目标着火
Wrecker.png 肇事者 9.5 (Heart.png×4.75) 1.67秒 1.66/秒 7 920 饥饿时减少后坐力

历史[]

版本 信息
1.0 加入了枪械。可用的枪械有:厌恶者刺刀步枪锁链肇事者爆炎疾雷阻碍催生者烈风炎热枪猎人步枪长杆猎枪M-KMiNi枪小队机枪汤姆逊冲锋枪
1.1 加入了爵士爆破毁灭步枪天龙座异位之准回音海鸥熊熊怒火花之愤怒幽魂枪离子左轮钢铁步枪月球突击步枪机械突击步枪震动器纯净步枪摇臂式步枪邪恶征服者
2.0 加入了人工制品原核步枪旋风巨型枪过冲左轮牛仔手枪暴风雨肇事者
2.1 加入了大陀螺奇幻
2.2 加入了爆破筒概念水晶雕琢者
2.3 加入了破坏者瘴气姜之冲击波薄荷马格南
2.4 加入了威武高温枪
Tslat 1.1 加入了扩散器断离
Advertisement