Advent of Ascension Wiki

1.7.10版本的玩家请注意,本Mod的1.7.10版本在此wiki上正式停止支持。这也意味着,在绝大多数页面上,关于1.7.10版本的内容会被移除。如果您需要关于1.7.10版本的信息,您可以尝试翻阅相应页面在2019年2月之前的历史版本(点击页面右上角的“历史”标签可以查看所有历史版本)
如果您希望评论、询问相关信息,或是表达自己的顾虑,请至官方Discord服务器或移步社区主页

READ MORE

Advent of Ascension Wiki
Advertisement
月币
Lunaver Coin.png
统计信息
可再生
可堆叠 是(64)
加入的版本 1.1
ID aoa3:lunaver_coin

月币(Lunaver Coin)是第四级的硬币

获取[]

转换[]

物品 价格 交易自
Lunaver Coin.png 1 月币 Gold Coin.png 20 金币 所有银行家

交易[]

交易自 等级 价格 价格乘数 物品 存货 职业经验值
爆破专家 4(专家) Firework Rocket.png 1 烟花火箭[1] 0.05 Lunaver Coin.png 50 月币 0 1000

用途[]

转换[]

物品 价格 交易自
Gold Coin.png 20 金币 Lunaver Coin.png 1 月币 所有银行家

交易[]

交易自 等级 价格 价格乘数 物品 存货 职业经验值
占卜大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Augury Boots.png 1 占卜靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Augury Helmet.png 1 占卜头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Augury Legs.png 1 占卜护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Augury Chestplate.png 1 占卜胸甲 5 150
魔力大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Runation Legs.png 1 魔力护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Runation Helmet.png 1 魔力头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Runation Chestplate.png 1 魔力胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Runation Boots.png 1 魔力靴子 5 150
原始赋灵师 4(专家) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Enchanted Book.png 1 精准采集书 5 150
注魔大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Infusion Boots.png 1 注魔靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Infusion Chestplate.png 1 注魔胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Infusion Helmet.png 1 注魔头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Infusion Legs.png 1 注魔护腿 5 150
原始巫术师 3(老手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Dragon's Breath.png 1 龙息 3 100
远征大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Expedition Helmet.png 1 远征头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Expedition Legs.png 1 远征护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Expedition Chestplate.png 1 远征胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Expedition Boots.png 1 远征靴子 5 150
砍伐大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Logging Helmet.png 1 砍伐头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Logging Boots.png 1 砍伐靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Logging Chestplate.png 1 砍伐胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Logging Legs.png 1 砍伐护腿 5 150
灵气大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Anima Chestplate.png 1 灵气胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Anima Legs.png 1 灵气护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Anima Boots.png 1 灵气靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Anima Helmet.png 1 灵气头盔 5 150
精炼大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Extraction Helmet.png 1 精炼头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Extraction Legs.png 1 精炼护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Extraction Boots.png 1 精炼靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Extraction Chestplate.png 1 精炼胸甲 5 150
支配大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Innervation Helmet.png 1 支配头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Innervation Boots.png 1 支配靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Innervation Legs.png 1 支配护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Innervation Chestplate.png 1 支配胸甲 5 150
扎尔赋灵师 2(学徒) Lunaver Coin.png 2 月币 0.05 Enchanted Book.png 1 经验修补书 5 150
采掘大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Foraging Helmet.png 1 采掘头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Foraging Chestplate.png 1 采掘胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Foraging Legs.png 1 采掘护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Foraging Boots.png 1 采掘靴子 5 150
嗜血大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Butchery Legs.png 1 嗜血护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Butchery Chestplate.png 1 嗜血胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Butchery Boots.png 1 嗜血靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Butchery Helmet.png 1 嗜血头盔 5 150
召唤大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Creation Helmet.png 1 召唤头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Creation Boots.png 1 召唤靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Creation Chestplate.png 1 召唤胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Creation Legs.png 1 召唤护腿 5 150
垂钓大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Hauling Legs.png 1 垂钓护腿 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hauling Boots.png 1 垂钓靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hauling Chestplate.png 1 垂钓胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hauling Helmet.png 1 垂钓头盔 5 150
狩猎大师 1(新手) Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hunter Chestplate.png 1 狩猎胸甲 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hunter Helmet.png 1 狩猎头盔 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 Hunter Boots.png 1 狩猎靴子 5 150
Lunaver Coin.png 1 月币 0.05 File:Hunter Legs.png 1 狩猎护腿 5 150

历史[]

版本 信息
1.1 加入了月币。


参考资料[]

  1. 此交易是一个玩笑,没有作弊的玩家无法正常进行此交易。


Advertisement